Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Απολύουν τους «έφεδρους» χωρίς αποζημίωση !!!


Το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση με τίτλο «Συνταξιοδοτικέςρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξειςτου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», μεταξύ τωνάλλων πρωτοφανών απορρυθμίσεων του εργασιακού συστήματος, καταργεί κατ’ουσίανκαι την αποζημίωση απόλυσης για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικούδικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και τις επιχειρήσειςτους, στα ΝΠΙΔ, στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και στις άλλες ανώνυμες εταιρείεςκαι Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.Το άρθρο λοιπόν 34 αυτού του
νομοσχεδίου ορίζει ότι το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακήςεφεδρείας συνεχίζει να λαμβάνει για χρονικό διάστημα 12 μηνών, και εφόσονπροβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις μέχρι 24 μήνες, από την ένταξή του στοκαθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά τοχρόνο εισόδου σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας (άρθρο 34, παρ.1, περ.γ’). Στο
εδάφιο ε’ εξάλλου της ίδιας παραγράφουορίζεται ότι «…Η ένταξη στο καθεστώς
εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννομη
συνέπεια και οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό που εντάσσεται,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. γ’, συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω
απόλυσης που τυχόν οφείλεται κατά τη λήξη της εργασιακής εφεδρείας
».Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι ηκυβέρνηση επιλύει το ζήτημα που είχε προκύψει σχετικά με την καταβολή ή όχι
αποζημίωσης απόλυσης για όσους και όσες υπαλλήλους εντάσσονται στο καθεστώς της
εργασιακής εφεδρείας από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η ανωτέρω υπό ψήφιση
ρύθμιση υλοποιεί την επιταγή του επικαιροποιημένου από 2-7-2011 Μνημονίου,
σύμφωνα με την οποία «Οι εργαζόμενοι που
μπαίνουν σε εργασιακή εφεδρεία θα αμείβονται με το 60% του μισθού τους
(εξαιρούνται οι υπερωρίες και άλλες πρόσθετες παροχές) για χρονικό διάστημα όχι
μεγαλύτερο από 12 μήνες, κατόπιν του οποίου θα αποχωρούν
». Με άλλα λόγια, η
μόνη αλλαγή που επήλθε με το κατατεθέν νομοσχέδιο είναι ότι επιμηκύνθηκε μέχρι
24 μήνες ο χρόνος της εφεδρείας, για να συμπεριληφθούν και να απολυθούν πολύ
περισσότεροι εργαζόμενοι.Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η
αποζημίωση απόλυσης, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 3863/2010, αναλόγως
των ετών υπηρεσίας κάθε μισθωτού, έχει μειωθεί πλέον στο μισό. Έτσι, για να
γίνει περισσότερο κατανοητή από όλους η εξωφρενική αυτή ρύθμιση στο Δίκαιο της
αποζημίωσης, πρέπει να ακολουθήσουν και να γίνουν συνδυαστικοί υπολογισμοί,
ανάλογα με τις αποδοχές εκάστου. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα χαρακτηριστικά
παραδείγματα για να αποκτήσουν οι «μελλοθάνατοι» της εφεδρείας μια τάξη
μεγέθους:
1ο παράδειγμα:
Έστω εργαζόμενος σε Οργανισμό που
συγχωνεύεται ή καταργείται, με 10 χρόνια προϋπηρεσίας και μικτές μηνιαίες
αποδοχές 1.200 ευρώ. Ο βασικός του μισθός ανέρχεται στα 800 ευρώ το μήνα.
Ο εργαζόμενος αυτός θα λαμβάνει
κάθε μήνα, εφόσον εισέλθει για 24 μήνες σε καθεστώς εφεδρείας, 480 ευρώ (60% Χ 800) και συνολικές
αποδοχές κατά τη διετία της εφεδρείας (480 ευρώ Χ 24 μήνες εφεδρείας =) 11.520 ευρώ.
Η αποζημίωσή του λόγω
προαναγγελίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 ν. 3863/2010, θα ανέλθει
στα 4.200 ευρώ (3 μικτοί μισθοί Χ
1.200 ευρώ συν το 1/6 των τριών μισθών
ύψους 3.600 ευρώ).
Άρα από τον συγκεκριμένο
εργαζόμενο θα παρακρατηθεί το ποσό των 4.200
ευρώ, που θα συμψηφιστεί με το σύνολο των μισθών εφεδρείας (11.520 ευρώ) και
έτσι θα αμειφθεί για τη διετία με το ποσό των 7.320 ευρώ(!!), ήτοι μηνιαίως με το ποσό των (7.320 ευρώ : 24 μήνες
εφεδρείας =) 305 ευρώ το μήνα, δηλαδή
πολύ κάτω των ορίων της φτώχειας!!!
2ο παράδειγμα:
Έστω εργαζόμενος σε Οργανισμό που
συγχωνεύεται ή καταργείται, με 20 χρόνια προϋπηρεσίας και μικτές μηνιαίες
αποδοχές 1.600 ευρώ. Ο βασικός του μισθός ανέρχεται στα 1.200 ευρώ το μήνα.
Ο εργαζόμενος αυτός θα λαμβάνει
κάθε μήνα, εφόσον εισέλθει για 24 μήνες σε καθεστώς εφεδρείας, 720 ευρώ (60% Χ 1.200) και συνολικές
αποδοχές κατά τη διετία της εφεδρείας (720 ευρώ Χ 24 μήνες=) 17.280 ευρώ.
Η αποζημίωσή του λόγω
προαναγγελίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 ν. 3863/2010, θα ανέλθει
στα 14.933 ευρώ (8 μικτοί μισθοί Χ
1.600 συν το 1/6 των 8 μισθών ύψους 12.800 ευρώ).
Άρα από τον συγκεκριμένο
εργαζόμενο θα παρακρατηθεί το ποσό των 14.933 ευρώ, που θα συμψηφιστεί με το
σύνολο των μισθών εφεδρείας (17.280 ευρώ) και έτσι θα αμειφθεί για τη διετία με
το ποσό των 2.347 ευρώ(!!), ήτοι
μηνιαίως με το ποσό των (2.347 ευρώ : 24 μήνες εφεδρείας =) 97,80 ευρώ το μήνα, δηλαδή πολύ κάτω
των ορίων της φτώχειας!!!
3ο παράδειγμα:
Έστω εργαζόμενος σε Οργανισμό που
συγχωνεύεται ή καταργείται με 28 και άνω έτη προϋπηρεσίας και μικτές μηνιαίες
αποδοχές 2.500 ευρώ. Ο βασικός του μισθός ανέρχεται στα 1.500 ευρώ το μήνα.
Ο εργαζόμενος αυτός θα λαμβάνει
κάθε μήνα, εφόσον εισέλθει για 24 μήνες σε καθεστώς εφεδρείας, 900 ευρώ (60% Χ 1.500) και συνολικές
αποδοχές κατά τη διετία της εφεδρείας (900 Χ 24 μήνες=) 21.600 ευρώ.
Η αποζημίωσή του λόγω
προαναγγελίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 ν. 3863/2010, θα ανέλθει
στα 35.000 ευρώ (12 μικτοί μισθοί Χ
2.500 ευρώ συν το 1/6 των 12 μισθών ύψους 30.000 ευρώ).
Άρα, αν συμψηφιστούν οι μισθοί
εφεδρείας κατά τη διετία ύψους 21.600 ευρώ με την προσδοκώμενη αποζημίωση των
35.000 ευρώ, ο εργαζόμενος αυτός δεν
λαμβάνει κανένα μισθό εφεδρείας, παρά μόνο αποζημίωση (35.00-21.600=) 13.400 ευρώ!!!
Ως εκ τούτου, οι «έφεδροι»
καλούνται να ζήσουν στη συντριπτική πλειονότητά τους κάτω των ορίων της
φτώχειας και να χάσουν κάθε ελπίδα υπόληψη της αποζημίωσης απόλυσης, με την
οποία ήλπιζαν να ικανοποιήσουν σοβαρές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.
Ελπίζουμε ότι αυτή και άλλες
πρωτοφανείς στη σκληρότητά τους ρυθμίσεις δεν θα τύχουν της ψήφισης της Βουλής,
γιατί έτσι το Εργατικό Δίκαιο οπισθοδρομεί σε καταστάσεις προδημοκρατικής
εποχής.-

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.
http://www.enypekk.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου