Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Τσίπρας προ των πυλών... Ἡ Κυβέρνησις τού ἀνοίγει διάπλατα τόν δρόμο!

Ὅσοι δέν τό ἀντιλαμβάνονται, δυστυχῶς ἐθελοτυφλοῦν. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας βρίσκεται πρό τῶν πυλῶν τῆςἐξουσίας. Τόν δρόμο –ὅπερ καί τό χειρότερο– τοῦ ἀνοίγει διάπλατα ἡ κυβερνητική πολιτική. Τά λάθη πού ἔχουν διαπραχθῆ τόν τελευταῖο καιρό ἀπό τήν Κυβέρνηση εἶναι τόσο σοβαρά, ὥστε ἕνας Θεός ξέρει ἄν μπορῆ πλέον νά ἀντιμετωπισθῆ ἡ πολιτική φθορά πού τῆς προκαλοῦν. Καθώς καί ἄν μπορῆ νά ἀνατραπῆ ἡ ἀγανάκτησις πού ἔχει προξενήσει σέ μεγάλο τμῆμα τῶν πολιτῶν, καί δή... σέ παραδοσιακούς ψηφοφόρους τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἡ ἐπαχθέστατη φορολογική πολιτική μέ τίς τεράστιες ἀδικίες της.Ὁ κ. Τσίπρας ἀκολουθεῖ τήν πεπατημένη τῆς δημαγωγίας.
Ἐκμεταλλεύεται τήν ὀργή καί σέ πολλές περιπτώσεις τήν ἀπόγνωση τῶν πολιτῶν, καί τούς λέει αὐτά πού θέλουν νά ἀκούσουν. Στήν Θεσσαλονίκη αὐτό ἔκανε. Γιά τούς φορολογουμένους πού ἀδυνατοῦν νά ἀποπληρώσουν τά χρέη τους πρός τό δημόσιο ἐξήγγειλε «σεισάχθεια». Τό ἴδιο καί γιά τούς δανειολῆπτες. Γιά τούς πληττομένους ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων ἐξήγγειλε ἄμεση κατάργηση τοῦ ΕΝΦΙΑ. Γιά τούς μισθωτούς ἐξήγγειλε αὔξηση τοῦ κατωτάτου μισθοῦ στά 751 εὐρώ, γιά δέ τούς συνταξιούχους ἐπαναφορά –σέ πρώτη φάση– τῆς 13ης συντάξεως. Ὅπως ἔσπευσε νά δηλώση ἡ κυβερνητική ἐκπρόσωπος, ὁ κ. Τσίπρας ὡς «μάγος» τά χάρισε ὅλα. Ἦταν ἡ νέα ἐκδοχή τοῦ «λεφτά ὑπάρχουν». Καί μάλιστα ἀδάπανη, ἀφοῦ ὁ Σύριζα δέν ἔχει τήν εὐθύνη τῆς ἐξουσίας καί μπορεῖ νά ὑπόσχεται ὅ,τι θέλει. Ὅμως τό κακό εἶναι ὅτι κάποια ἀπό αὐτά πού ὑποσχέθηκε ὁ πρόεδρος τοῦ Σύριζα εἶναι ὅσα θά περίμενε νά ἀκούση ὁ ἑλληνικός λαός τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἀπό τόν Πρωθυπουργό. Καί δέν τά ἄκουσε. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀκοῦμε τόν κ. Τσίπρα νά χαρακτηρίζη ὡς ἀπαράδεκτη τήν φορολόγηση τῶν ἀκινήτων ἐπί «πλασματικῶν ἀξιῶν» καί νά ὑπόσχεται τήν ἄμεση ἀναπροσαρμογή τῶν ἀντικειμενικῶν «κατά 30-35%», καί αὐτό νά μήν γίνεται ἀπό τήν Κυβέρνηση. Οὔτε νά ἀνακοινώνονται ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ Σύριζα μέτρα γιά τήν διευκόλυνση τῶν φορο-ὀφειλετῶν (ἰδιωτῶν καί ἐπιχειρήσεων) πού ἀποδεδειγμένα ἀδυνατοῦν νά ἀνταποκριθοῦν στίς ὑποχρεώσεις τους, καί ἐπ’ αὐτοῦ νά μήν ἔχουν ἀνακοινωθῆ κάποια στοιχειώδη μέτρα ἀνακουφίσεως ἀπό τήν Κυβέρνηση. Τά περισσότερα ἀπό αὐτά πού εἶπε ὁ κ. Τσίπρας στήν προχθεσινή ὁμιλία του στήν Θεσσαλονίκη, τά ὁποῖα ἐπανέλαβε καί χθές κατά τήν συνέντευξη Τύπου, εἶναι ἀδάπανες ὑποσχέσεις πού θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν «ἔπεα πτερόεντα». 
Ὅμως τό γεγονός ὅτι μέσα σέ αὐτά ὑπῆρξαν καί ὁρισμένα αὐτονόητα, τά ὁποῖα θά ἤθελαν οἱ πολίτες νά ἔχουν ἀκούσει ἀπό τήν Κυβέρνηση, εἶναι αὐτό πού τελικά δημιουργεῖ ἐντυπώσεις ὑπέρ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Καί τό ἐρώτημα εἶναι γιατί ἀρνεῖται ἡ Κυβέρνησις νά ἐξαγγείλη καί νά πράξη ἐκείνη τά αὐτονόητα, καί ἀφήνει τό πεδίο ἐλεύθερο στόν κ. Τσίπρα. Τό πλέον κραυγαλέο παράδειγμα εἶναι ὁ ΕΝΦΙΑ. Ὁ φόρος αὐτός εἶναι ἐξόφθαλμα ἄδικος, κυρίως ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι προσδιορίζεται βάσει ἐξωπραγματικῶν τιμῶν καί καταντᾶ δημευτικός γιά τούς φορολογουμένους. Τί κάνει λοιπόν γιά αὐτό ἡ Κυβέρνησις; Γιατί δέν τό ἀντιμετωπίζει; Εἶναι νοητό νά ἀποκηρύττη δημοσίως τόν φόρο ὁ ὑπουργός πού τόν ἐφαρμόζει, ἀλλά νά μήν τόν ἀλλάζη;
Ἡ «Ἑστία» ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ καί τί δέν ἔχει γράψει. Ἀφοῦ ἐξαντλήσαμε τίς ἀντιἀναπτυξιακές, ἄδικες καί ἀντιδεοντολογικές πτυχές τοῦ φόρου, ἀναδείξαμε καί τίς πολιτικές. Τίς μόνες πού φαίνεται νά καταλαβαίνουν οἱ πολιτικοί. Ἤδη ἀπό πέρυσι γράψαμε ὅτι ὁ φόρος ἀκινήτων, ὅπως τόν κατήρτιζε ἡ Κυβέρνησις, μποροῦσε νά ὁδηγήση στό πολιτικό τέλος της. Ὑπενθυμίσαμε τί ἔγινε στήν Βρεταννία τό 1990, μέ τόν περιβόητο «poll tax», τόν κεφαλικό φόρο γιά τόν ὁποῖο ξεσηκώθηκαν καί οἱ πέτρες. Τό θέμα εἶναι πολύ ἁπλό. Γιά νά ἐπιβληθῆ ἕνας φόρος, πρέπει ἡ κοινή γνώμη νά αἰσθάνεται ὅτι αὐτός εἶναι δίκαιος. Καί γιά νά τό αἰσθάνεται, πρέπει ὁ φόρος ὄντως νά εἶναι δίκαιος. Στήν Βρεταννία,λοιπόν, οἱ πολίτες αἰσθάνονταν ὅτι ὁ φόρος ἦταν ἄδικος. Ἡ Σιδηρά Κυρία ἐπέμεινε νά τόν ἐπιβάλη, καί αὐτό ὁδήγησε στό ἄδοξο πολιτικό τέλος της μετά ἀπό 11 ἐπιτυχημένα χρόνια στήν ἐξουσία. 
Στήν σημερινή Ἑλλάδα ὑπάρχει ἔστω καί ἕνας πολίτης ὁ ὁποῖος νά δέχεται ὅτι ὁ ΕΝΦΙΑ εἶναι δίκαιος φόρος; Φοβούμεθα κανένας. Τί κάνει λοιπόν ἡ Κυβέρνησις; Δέν καταλαβαίνει ὅτι ἡ φθορά τήν ὁποία ὑφίσταται εἶναι δυσανάλογη καί ἴσως μή ἀναστρέψιμη; Ἡ «Ἑστία» μέ σειρά δημοσιευμάτων της ἔχει ὑποδείξει τρόπους μέ τούς ὁποίους μποροῦν νά ἀποφευχθοῦν οἱ πρόωρες ἐκλογές, στίς ὁποῖες ἀπειλεῖ νά σύρη τόν τόπο ὁ κ. Τσίπρας κατά τήν διαδικασία ἐκλογῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ἕνας εἶναι ἡ προκήρυξις δημοψηφίσματος γιά νά ἀποφανθοῦν οἱ ἴδιοι οἱ πολίτες ἄν πιθυμοῦν ἤ ὄχι πρόωρες ἐκλογές, ὥστε νά δεσμευθοῦν πολιτικά οἱ τυχόν ταλαντευόμενοι βουλευτές. Ἄλλος εἶναι νά ἐρωτηθῆ ὁ λαός γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος πού ἔχει προαναγγείλει ἡ Κυβέρνησις καί τίς ἀναθεωρητέες διατάξεις, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι καί ἡ μή πρόωρη διάλυσις τῆς Βουλῆς κατά τήν προεδρική ἐκλογή. 
Ὅμως γιά νά γίνουν τά ἀνωτέρω, ὑπάρχει μία βασική προϋπόθεσις. Ἡ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν νά θέλη τήν παραμονή τῆς Κυβερνήσεως Σαμαρᾶ στήν ἐξουσία. Νά ἀντιλαμβάνεται τούς κινδύνους τῆς τυχόν ἀνατροπῆς. Καί ὅταν ἀφήνεται τό πεδίο ἐλεύθερο στόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ὥστε μαζί μέ τά ἀδάπανα δημαγωγικά ψεύδη του νά ἐκφέρη καί κάποια αὐτονόητα πού ἀρνεῖται νά ἀντιμετωπίση ἡ Κυβέρνησις, δημιουργεῖται τόσο ἀρνητικό κλίμα ὥστε κάθε προσπάθεια ἀνακοπῆς τῆς ἀνόδου Τσίπρα εἶναι ἐκ προοιμίου ἄκαρπη. 

Ἡ Κυβέρνησις τοῦ ἀνοίγει μόνη της τόν δρόμο.

Κεντρικό Άρθρο Εφημ. "Εστία" στις 15.09.2014
Για την αντιγραφή: Ιάσωνhttp://gianniotis.blogspot.gr/2014/09/blog-post_75.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Gianniotis+(gianniotis)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου